Lồng nuôi thỏ đẻ đáy mau chống lọt thỏ con cao 35 rộng 60 dài 1m2

100 

Lồng nuôi thỏ đẻ đáy mau chống lọt thỏ con cao 35 rộng 60 dài 1m2 Máng ăn chữ z , vận nước crom